LIGN JAARVERGADERING 2010


Gehouden 25 mei 2010, Tweede Kamer der Staten-Generaal, Fractiekamer van de VVD


1. Opening door de voorzitter

De jaarvergadering wordt om 18.10 uur geopend door de voorzitter, Mr Drs J.C. van Baalen. De voorzitter verwelkomt de aanwezigen.

2. Vaststellen van de agenda

De agenda van de jaarvergadering 2010 wordt, zoals geconvoceerd, vastgesteld.

3. Ingekomen stukken en mededelingen

De voorzitter meldt dat de volgende personen een bericht van verhindering hebben gestuurd:

De heer Frits Bolkestein
De heer en mevrouw Van Eekelen
De heer Laurens Maaldrink
De heer Florus Wijsenbeek
De heer John Manheim
De heer Jules Maaten
Mevrouw Hanneke Veling-Koetsier
Mevrouw Ria Verspeek
De heer Hans van Beek
De heer G.H. Kock

4. Vaststellen verslag jaarvergadering 2009

Het verslag wordt conform vastgesteld.

5. Vaststellen jaarverslag 2009

Het verslag wordt conform vastgesteld.

6. Financiën te behandelen door de penningmeester

De penningmeester meldt dat de financiën er goed bijstaan. Er wordt echter geconstateerd dat het innen van de contributie moeizaam verloopt. Het onderbrengen van het innen van de contributie door het Algemeen Secretariaat van de VVD is nog steeds niet tot stand gekomen. De voorzitter zal opnieuw met de VVD in overleg treden.

De kascommissie, bestaande uit de heer J.A. Unger (voorzitter), de heer W.L. van Katwijk en de heer T. de Liefde, heeft de financiële stukken gecontroleerd en akkoord bevonden.

7. Benoeming kascommissie

De ledenvergadering besluit het aantal leden van kascommissie terug te brengen van 3 naar 2 leden en benoemt J.A. Unger wederom als voorzitter en de heer W. Verheyen als lid.

8. Bestuurssamenstelling en rooster van aftreden en herbenoemen

Het bestuur was in 2009 als volgt samengesteld:

Mr. Drs. J.C van Baalen   Voorzitter
De heer S.S. Stegweg   Secretaris
Mr. R.H. van der Meer   Penningmeester
De heer K Anev, MSc   Lid
De H.J.E. Trinthamer   Lid
Drs. M.R.M van Voorst tot Voorst Lid
Drs.  P. van de Stadt   Namens het Hoofdbestuur van de VVD

Volgenshet rooster van aftreden zijn in 2012 mutaties

Rooster van aftreden


naam functie herbenoemen
Mr. Drs. J.C. van Baalen  Voorzitter 2013
De heer S.S. Stegweg  Secretaris 2013
Mr. R.H. van der Meer  Penningmeester 2013
De heer K. Anev, MSc  Lid 2013
De heer H.J.E. Trinthamer  Lid 2012
Drs. M.R.M. van Voorst tot Voorst  Lid 2012
Drs. P. van de Stadt qq bestuurslid namens de VVD 2012 door de ALV van VVD


9. Wat verder ter tafel komt (W.V.T.T.K.)

In het najaar van 2010 zal er een LIGN-seminar worden gehouden in het Europees Parlement. De leden zullen hier over nader geïnformeerd worden.

De voorzitter meldt dat hij Guy Verhofstadt, Nick Glegg, Guido Westerwelle, AndersFogh Rasmussen en Catherine Ashton zal benaderen als spreker voor een LIGN of Liberale Internationale activiteit

De excutive van Liberale Internationale zal in november 2010 in Kaapstad worden gehouden.

Tot slot verteldt de voorzitter over zijn ervaring, in het eerste half jaar, als President van Liberale Internationale.

10. Sluiting door de voorzitter

De voorzitter sluit om 18.55 uur de vergadering.