VERSLAG LIGN JAARVERGADERING 2015


18 juni 2015, Ambassade van Oekraïne, Den Haag


1. Opening door de voorzitter om 18.372. Vaststellen van de agenda
De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.


3. Ingekomen stukken en mededelingen
Er zijn geen ingekomen stukken anders dan de jaarstukken die ter vergadering besproken worden en ter inzage liggen. Enkele leden merken op dat de convocatie niet goed is verstuurd. Er wordt daarom een lijst rondgestuurd waar aanwezigen hun juist e-mailadres kunnen noteren.4. Vaststellen jaarverslag 2014-2015 en Verslag Jaarvergadering 2014

De verslagen worden ongewijzigd vastgesteld. De heer Unger doet een aanvullend mondeling verslag van de afgelopen Executive Committee van de LI in Zürich.5. Financiën

a. Financieel jaarverslag (mondelinge toelichting, ter vergadering stukken ter beschikbaar)
De penningmeester doet mondeling verslag van het financiële jaar 2014. Het was een bijzonder jaar vanwege de bijdrage van de LIGN aan de kosten voor de organisatie van het LI-congres in Rotterdam. De begroting van 2015 zal weer hetzelfde niveau kennen als 2013.


b. Verslag kascommissie (mondelinge toelichting, ter vergadering stukken ter beschikking)
De kascommissie complimenteert de penningmeester met de gepresenteerde stukken. Zij stelt dat het LIGN-bestuur zich zou moeten inzetten om de jaarlijkse lidmaatschapsbijdrage aan de LI te verlagen, deze is namelijk niet gebaseerd op het (grote of kleine) aantal leden van een groep. Verder vraagt de kascommissie aandacht voor de wanbetalers. In antwoord hierop geeft de penningmeester aan dat het aantal is gedaald tot zo’n 20% maar dat het aandacht blijft krijgen. Als laatste doet de commissie een suggestie om, gezien de goede financiële positie, om bijv. de eigen bijdrage aan de Brusselreis zo laag mogelijk te houden.

c. Décharge penningmeester
Onder acclamatie verleert de vergadering décharge aan de penningmeester.6. Benoeming kascommissie
De heer Van der Ros wordt benoemd als voorzitter van de kascommissie en de heer Schroer wordt benoemd als lid. De vergadering neemt onder dankzegging afscheid van de leden heer Unger en mevrouw Neefjes.  8. Bestuurssamenstelling
  De bestuurssamenstelling is ongewijzigd. Deze is per 2015:
  Hans van Baalen, voorzitter
  Raymond van der Meer vice-voorzitter tevens penningmeester
  Han ten Broeke, secretaris
  Jeroen Benning, adjunct-secretaris
  Kalin Anev, lid
  Jock Geselschap, q.q. lid namens de VVD
  Friso Rip, vertegenwoordiger namens VVD Internationaal9. Jaarplanning 2015-2016
In de tweede helft van 2015 zal het bestuur in samenwerking met de ALDE-fractie een reis naar Brussel organiseren. De activiteit zal naar verwachting geconvoceerd worden in september en vervolgens plaatsvinden in de tweede helft van november. Daarnaast zal het bestuur trachten een lezing van Minister Koenders te organiseren en zal er samen met de Kamerleden Bosman en Ten Broeke een bijeenkomst over Defensie worden gehouden.10. Wat verder ter tafel komt (W.V.T.T.K.)
N.v.t.11. Rondvraag
Geen12. Sluiting door de voorzitter om 19.08